Om klubben

Adressa til klubben: Luster Hundeklubb v/ Jane Nybø torgersen, straumane, 6869 Hafslo
Tlf: 94 97 40 55
Send oss ein mail


Bankgirokonto: 3785.60.19781
LHK v/kasserar Luster hundeklubb: Mona Listou, 6872 Luster
Viktig melding: No er det Norsk Kennel Klub som krev inn medlemskontigenten, så du skal IKKJE betala medlemsavgifta direkte inn på klubbens kontonummer!

Organisasjonsnr: 999563066

Vil du verta medlem?
Gå inn på www.nkk.no og meld deg inn der. Du kan då betala medlemsskapet direkte med kort og verte registrert som medlem på dagen..
Eller s
end oss eit brev eller ein e-mail til Mona Listou
mb-listo@online.no

Hugs å skriva tydeleg på at du ynskjer å verta medlem og navnet til den som skal vera medlem. 
Dersom du er junior under 20 år må du skriva på kva årstal du er født.

Agilitykurset våren 2011

Om klubben:

  • Luster hundeklubb er ein kommunedekkande klubb open for alle hundeinteresserte.
  • Klubben vart skipa i 1986.
  • Medlemskontigent frå år 2013     Klubbmedlem kr 110. Husstandmedlem kr.150.  Klubbmedlem Junior kr. 60 (Juniorar er under 20 år ). I tillegg må alle no vera direkte medlem i Norsk Kennel Klub. Denne grunnkontigenten er kr. 170.- for ordinært medlem. Denne gunnkontigenten betalar kvart medlem berre ein gong, sjølv om dei er med i fleire hundeklubbar.
  • Klubben er samarbeidande med Norsk Kennel Klub.
  • Klubben arrangerer ulike kurs og prøvar, medlemsmøte og samlingar.
  • Mange i klubben er aktive innan blodspor/ettersøk og utstilling. Fleire har også starta på ulike bruksprøvar som lydigheit, gjetarhundprøver, brukshundprøve, ulike jaktprøvar m.m.
  • I den siste tida har interessa for agility og freestyle auka
  • Som medlem i klubben får du tidsskriftet Hundesport frå Norsk Kennel Klub 10 gonger i året.

Vedtak gjort av styret som styrer arbeidet i klubben og gruppene:

All aktivitet skal annonserast på klubben si heimeside

All aktivitet skal vera åpen for alle (unntak prøvar, vidaregåande kurs, aktivitet retta mot ungdom)

Prisar kurs i 2013 ved bruk av eigne instruktørar:
8 timar: kr. 400 (600 for ikkje medlemmer)
9-11 tuimar: kr. 600 (850 for ikkje medlemmer)
12-16 timar: kr. 850 (1150 for ikkje medlemmer)
Juniormedlem får kr. 250 i avslag på kurs som kostar kr. 750 eller meir.
Ikkje-medlem betalar kr. 300 meir enn medlemmer på kurs med innleigd instruktør dvs. kurs som er dyrare enn kr. 750 for medlemmer.

Nøklar
Alle med instruktøransvar + leiar/nestleiar får nøkkel til Nes. Depositum er kr. 200.
Alle nøklar vert ført i ei bok. Helge har bok og nøklar.
Nøklane skal vera nøytrale og IKKJE merkast med Nes

Utlån av området
Området kan lånast/leigast ut etter avtale med styret.
Det er viktig at det er aktivitet som er i samsvar med klubben sine haldningar.

Frå årsmøtet 2012 med jubileumsmiddag - avtroppande og påtroppande leiar.

 


Klubben har treningsområde på Nes - les meir her
 

 Ny forskrift om bandtvang for hund i Luster kommune
Fastsett av Luster kommunestyre 21. juni 2007 med heimel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehald (hundelova) § 6 e).

§ 1
. Eigar eller innehavar av hund i Luster kommune skal halda hunden i band eller forsvarleg innestengd eller inngjerda i tida frå og med 1. april til og med 1. november i dei områda der husdyr har rett til å beita og faktisk beitar.

§ 2. Denne forskrifta gjeld ikkje for:
a) dresserte gjetarhundar i arbeid
b) tenestehund i arbeid, samt under lovleg trening eller prøving
c) hund nytta i ettersøk etter såra eller sjukt vilt
d) jakthundar som vert nytta under lovleg jakt, samt under lovleg trening eller prøving og som blir følgd på forsvarleg måte av eigar eller innehavar
e) hund nytta til lovleg uttak av rovvilt
f) organisert trening av brukshundar

§ 3
. Brot på denne forskrifta er straffbart, sjå lov om hundehald av 4. juli 2003, § 28.

§ 4. Denne forskrifta trer i kraft straks.

Her finn du debatten frå kommunestyremøtet 21.06.07

Link til Hundeloven

Lover for Luster hundeklubb
Klubben sine lover frå 2007.
Årsmeldingar
1987 1988 1989 1990 1991 1992
1993 1994 1994 1995 1996 1997
1998 1999 2000 2001 2002 2003
2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011        
Årsmøtereferat
2011          
Budsjett/handlingsplan
2011 2012